สวพ.8 จัดฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเสริมรายได้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 จัดฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเสริมรายได้ โดยมี นางสาว อภิญญา สุราวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเสริมรายได้เพื่อเป็นอาชีพเสริมได้ โดยมี เกษตรกร อ.จะนะ จำนวน 83 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา