สวพ. 8 จัดฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน โดยมี นางสาว เพ็ญศิริ จำรัสฉาย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและผู้สนใจได้องค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน โดยมี เกษตรกร อ.จะนะ เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา