สวพ.8 จัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาการผลิตถั่วลิสง พืชทางเลือกสู่รายได้ที่ยั่งยืน

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาการผลิตถั่วลิสง พืชทางเลือกสู่รายได้ที่ยั่งยืน โดย นางมณฑิกานธิ์ สังข์น้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา เป็นวิทยากร จุดประสงค์เพื่อ ให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงและผู้สนใจได้องค์ความรู้ การพัฒนาการผลิตถั่วลิสง พืชทางเลือกสู่รายได้ที่ยั่งยืน โดยมี เกษตรกร อ.จะนะ เข้ารับการอบรบ จำนวน 70 คน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านป่าชิง ม.1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา