กรมวิชาการเกษตร สวพ. 8 ร่วมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชของจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และ คณะผู้บริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ร่วมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชของจังหวัดตรัง โดยกรมวิชาการเกษตรจะร่วมพัฒนาพืชสำคัญ เช่น พริกไทยปะเหลียน แตงโมเกาะสุกร และ พืชเสริมรายได้ชาวสวนยาง เป็นต้น

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน จะเป็นหน่วยงาน ของ กรมวิชาการเกษตรที่ดูแลการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ และ ในโอกาสนี้ ท่านรองผู้ว่าฯ ยังร่วมหารือแนวทางการทำงานด้านเกษตร ผลักดันศูนย์ชีวภัณฑ์ภาคใต้ และให้คำแนะนำในการต่อยอดผลงานวิจัยของกรม “เจลอนามัยล้างมือผสมสารสกัดเปลือกมังคุด”ให้ถึงมือผู้ใช้ประโยชน์