สวพ.8 จัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาการผลิตถั่วลิสง พืชทางเลือกสู่รายได้ที่ยั่งยืน

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา จัดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาการผลิตถั่วลิสง พืชทางเลือกสู่รายได้ที่ยั่งยืน โดยมี นางมณฑิกานธิ์ สังข์น้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา เป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงและผู้สนใจได้องค์ความรู้เรื่องพันธุ์ถั่วลิสง เพื่อเป็นทางเลือกในการปลูกพันธุ์ที่ตลาดต้องการ รวมทั้งพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร และเพื่อให้เกษตรกรได้นำแนวทางการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืชของถั่วลิสง นำไปปฏิบัติ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 45 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านตุหรง ม.2 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา