สวพ. 8 ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมการผลิตและการจำหน่ายวัตถุอัตราย ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร และอธิบายแนวทางการบริหารจัดการ พาราควอต และคลอไพริฟอส เมื่อประกาศให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่อำเภอสะเดา,นาทวี,เทพา จังหวัดสงขลา