กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายเก่าและรายใหม่”

Qc code สำหรับการติดต่อ
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.8