ผอ.สวพ.8 เข้าร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายสินค้า) พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชัญญานุวัตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เข้่าร่วมการประชุมติดตามขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายสินค้า) พื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าวฯ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายสินค้า) ประกอบด้วย ข้าว มะพร้าว ยางพารา (โรคใบร่วงยางพารา) และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตากใบโมเดล รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)