กิจกรรม “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”

วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 มอบหมายให้ นางฉันทยา ศรอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา