สวพ.8 จัดอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตส้มจุก” โดยมี นางสาวลักษมี สุภัทรา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิการภาพการผลิตส้มจุกจะนะให้มีคุณภาพโดยมีเกษตรกรที่ปลูกส้มจุกเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 3 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา