สวพ.8 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร”

วันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” โดยมีนายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ.8 เป็นประธาน คุณเพ็ญทิพย์ ณ พัทลุง ผอ.กคบ คุณอภิญญา สุราวุธ ผอ.กลุ่มวิชาการ สวพ.8, รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ ดร.ปัทมาวดี คุณวัลลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่, คุณชุติมา รัตรเสถียร สมาคมอารักขาพืชไทย, คุณจตุรพร เชื้อช่วยชู ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา,คุณประนอม กองชนะ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

การอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 (ผู้ที่เคยผ่านการอบรม) จำนวน 84 คน และรุ่นที่ 2 (รายใหม่) จำนวน 143 คน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา