สวพ.8 จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร” รุ่นที่ 4/2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ในโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้” รุ่นที่ 4/2563 โดยนายดิเรก พรมเกษา นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ สวพ.8 เป็นวิทยากร มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าชิง ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา