สวพ.8 จัดการประชุม “ผู้ประสานงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดการประชุม “ผู้ประสานงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เป็นประธาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสวพ.8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมดังกล่าว เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ปี 2564 และการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสวพ.8 จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 46 คน