สวพ.8 จัดการประชุม”ผู้ประสานงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดการประชุม”ผู้ประสานงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี นายศุกร์ เก็บไว้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เป็นประธาน

วัตถุของการประชุม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 43 คน ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการ สวพ.8 จังหวัดสงขลา