สวพ. 8 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูผัก เห็ด และการจัดการ” โครงการฟาร์มตัวอย่าง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูผัก เห็ด และการจัดการ” โครงการฟาร์มตัวอย่าง โดยมีนางสาวอภิญญา สุราวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ สวพ.8 และนางสาวนพวรรณ นิลสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 35 ราย ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา