สวพ.8 จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร”

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.8 กรมวิชาการเกษตรจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร 2 รุ่น
– รุ่นที่ 1 ผู้ประกอบการรายเก่า จำนวน 91 ราย ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
– รุ่นที่ 2 ผู้ประกอบการรายใหม่ จำนวน 155 ราย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2564 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ควบคุมการขายได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและสามารถมีใบอนุญาตประกอบกิจการค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเนื้อหาวิชาได้มุ่งเน้นความรู้ด้านการอารักขาพืช ความปลอดภัยจากการใช้ จรรยาบรรณในการค้าและความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลที่ได้รับจากการอบรม คือ ผู้ประกอบการสามารถมีใบอนุญาตประกอบการค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปให้คำแนะนำปรึกษาแก่เกษตรกรและลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ