ผอ.สวพ.8 ตรวจราชการ ณ ศวพ.นราธิวาส จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 7 -8 กันยายน 2564 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

– ติดตามงานโครงการสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์มะพร้าว ฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2565 และ

– งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามโครงการพระราชดำริต่าง ๆ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 กันยายน 2564 การนี้มีหมายกำหนดการทรงติดตามความคืบหน้าโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ตามพระราชดำริฯ