สวพ.๘ จัดประชุมคณะทำงานบริหารงานและคณะทำงานแต่ละจังหวัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จัดประชุมคณะทำงานบริหารงานและคณะทำงานแต่ละจังหวัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง นายธัชธาวินท์ สะรุโณ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.สวพ.๘ เจ้าหน้าจากกปร.กรมวิชาการเกษตรและคณะทำงานแต่ละจังหวัด เพื่อทบทวนแผนงานและงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๕ ราย ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘