โครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ปี 2551

โครงการพิเศษ เป็นพันธกิจหนึ่งของกรมวิชาการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์ ขจัดความยากจนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  ตามผลผลิตที่ 4.1 ซึ่งเป็นการบริการด้านวิชาการเกษตร (พืช เห็ด ระบบการปลูกพืช ระบบเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิต) ให้แก่เกษตรกรและประชาชนโดนตรง ทำให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร สู่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาและประกอบอาชีพที่ยังค่อนข้างจำกัดขาดแคลน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2551 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการพิเศษในเขตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 29 โครงการ โดยมีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 2 โครงการ

ในการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ครั้งนี้  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ใคร่ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูล ในการจัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
กันยายน 2551