โครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ปี 2553


รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2553 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการอื่นๆ ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 และหน่วยงานในเครือข่ายได้ร่วมกันดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงปีงบประมาณ 2553 เพื่อใช้ในการนำเสนอในการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามงานโครงการพิเศษประจำปี 2553

ในการนี้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ใคร่ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กรุณาให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
กันยายน 2553