โครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ปี 2550

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2550 ฉบับนี้เป็นการรวบรวม สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการอื่น ๆ ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 และหน่วยงานในเครือข่ายได้ร่วมกันดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงปีงบประมาณ 2550 เพื่อใช้ในการนำเสนอในการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามงานโครงการพิเศษประจำปี 2550

ในการนี้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ใคร่ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กรุณาให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
กันยายน 2550