สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

โครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ปี 2564 – 2565