สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

โครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ปี 2565

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดสงขลา

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสงขลา

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสงขลา

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดพัทลุง

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดพัทลุง

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่พัทลุง จังหวัดพัทลุง

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดตรัง

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (คลินิกพืช) จังหวัดตรัง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร จังหวัดสตูล

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดปัตตานี

โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริฯ จังหวัดนราธิวาส

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกโก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกไร่ใหญ่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบาลูกากาปัส อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

โครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) จังหวัดนราธิวาส

ครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดนราธิวาส

โครงการจัดทำสวนเกษตรวังทวีวัฒนา พระตำแหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

โครงการอนุรักษ์พันธุกร รมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกบาฆาบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านเจาะเกาะ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ วังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นๆ จังหวัดยะลา