สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

คู่มือประชาชน :

กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ :

คู่มือสำหรับประชาชนการออกใบอนุญาตขายปุ๋ย

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต :

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี :