การประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมท่าทีของกรมวิชาการเกษตรต่อร่างข้อบท WIPO IGC ด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายวินัย สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม แทนผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ในการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมท่าทีของกรมวิชาการเกษตรต่อร่างข้อบท WIPO IGC ด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานของกรมฯ ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม (พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อบท WIPO IGC ด้านทรัพยากรพันธุกรรม และจัดเตรียมท่าทีของกรมวิชาการเกษตรต่อร่างข้อบทดังกล่าว เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรต่อไป

Scroll to Top