วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคำขอแหล่งกำเนิดและคุณสมบัติของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1/2567ณ ห้องประชุมสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ตึกโภชากร ชั้น 2 กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ ในการนี้ นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้นายวินัย สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช ทำหน้าที่ประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก รศ.วิจิตร วังใน สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้วย

คณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันวิจัยพืชสวน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักนิติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา โดยมีนางสาววาสนา มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช ทำหน้าที่คณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชนฟักทองไข่เน่าน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อมูลชุมชนฟักทองไข่เน่าน่าน ลักษณะประจำพันธ์ของฟักทองพันธุ์ไข่เน่าน่าน 1 และพันธุ์ไข่เน่าน่าน 2 และพันธุ์เปรียบเทียบ ร่างคำขอขึ้นทะเบียนชุมชน (ค.พ.3) ของชุมชนฟักทองไข่เน่าน่าน และร่างคำขอ จดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น (ค.พ.5) ของฟักทองพันธุ์ไข่เน่าน่าน 1 และพันธุ์ไข่เน่าน่าน 2 เพื่อเตรียมเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อพิจารณารับขึ้นทะเบียนชุมชนต่อไป

Scroll to Top