วันที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชร่วมกับสำนักนิติการได้จัดประชุมหารือประเด็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเป็นสาระสำคัญในแบบคำขอ/เอกสารประกอบการพิจารณา ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ณ ห้องประชุมสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ตึกโภชากร ชั้น 2 กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ ในการนี้ นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูลชัย ผู้อำนวยการสำนักนิติการ นางสาววาสนา มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช นายป่าน ปานขาว ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช นิติกรจากสำนักนิติการ นักวิชาการจากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช และนางสาวณัฐพร เสียงอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุมในครั้งนี้

Scroll to Top