วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑๓๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom กรรมการประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช มีมติเห็นชอบรับจดทะเบียนลั่นทม พันธุ์ชมพูปราจีน เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ และเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๖) ลำดับที่ ๒ พืชพุทธรักษา (Canna indica L.) รวมถึงเห็นชอบให้ประกาศกำหนดพืช ๕ รายการ ได้แก่ พืชสกุลพุทธรักษา (Canna L.) สตรอว์เบอร์รี (Fragaria x ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier) กระท่อม (Mitragyna speciosa Korth.) พืชสกุลแขม (Tripidium H.Scholz) และลูกผสม เพาโลว์เนีย (Paulownia elongata S.Y.Hu) เป็นชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่จะได้รับความคุ้มครอง ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ และเห็นชอบให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามมาตรา ๓๙ และ ๔๐ จำนวน ๑๖ ฉบับ และเห็นชอบให้เพิ่มผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เนื่องจากมีนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านพืชอนุรักษ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อทำงานให้มีความเชื่อมโยงกับคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

Scroll to Top