วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ในฐานะรองประธานคณะทำงานเตรียมการประชุม WIPO IGC ด้านทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม เข้าร่วมประชุมทางการทูตเพื่อสรุปผลตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม (Diplomatic Conference to Conclude an International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources : GRATK Diplomatic Conference) ณ สำนักงานใหญ่ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยผลการประชุมนี้ สมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกว่า ๑๙๐ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย บรรลุการเจรจาจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรม (WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge) ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่จากความพยายามที่ยาวนานมากว่า ๒๐ ปี และสนธิสัญญาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อไทยในฐานะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม ทำให้การนำทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรม การปกป้องสิทธิของชุมชนเจ้าของภูมิปัญญา และการป้องกันการแสวงหาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมจากพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ประจำถิ่นทำควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรให้สอดคล้องกับหลักการของสนธิสัญญาดังกล่าว เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีระหว่างประเทศต่อไป

Scroll to Top