ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (รายชื่อพันธุ์พืช)

ลำดับวัน/เดือน/ปีชนิดพืชพันธุ์พืชรายละเอียดหมายเหตุ
214 มิ.ย. 2564มะปรางหวานทองประมูลพรหมมณีรายละเอียด
127 พ.ย. 2561ส้มเขียวหวานเทพรสรายละเอียด
Scroll to Top