รายการหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น (คพ.6)

 เลขที่หนังสือชนิดพืชชื่อพันธุ์ผู้ทรงสิทธิวันเริ่มการคุ้มครองวันสิ้นสุดการคุ้มครองหมายเหตุ
10001/2562ส้มเขียวหวานเทพรสกลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มเทพรสคุ้งบางกะเจ้า26 เม.ย. 256225 ก.ย. 2579