รายชื่อพันธุ์พืชที่ได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น (คพ. 6) ทั้งหมด 2 พันธุ์

เลขที่หนังสือชนิดพืชชื่อพันธุ์ผู้ทรงสิทธิวันเริ่มการคุ้มครองวันสิ้นสุดการคุ้มครองหมายเหตุ
11/2562ส้มเขียวหวานเทพรสกลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มเทพรสคุ้งบางกะเจ้า26 เม.ย. 256225 ก.ย. 2579
22/2564มะปรางหวานทองประมูลพรหมณีองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี6 ต.ค. 25645 ต.ค. 2581
Scroll to Top