คำสั่งกรมวิชาการเกษตร

ลำดับวัน/เดือน/ปีเรื่องรายละเอียดหมายเหตุ
19 ม.ค. 2563เพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ของนางสาวนภาพร สุวรรณทารายละเอียด
29 ม.ค. 2562เพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ของนางสาวนภาพร สุวรรณทารายละเอียด
Scroll to Top