สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542