การขออนุญาติเข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าเพื่อการวิจัยทางการค้า (มาตรา 52)