สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

ขั้นตอนการขออนุญาติเข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าเพื่อการวิจัยทางการค้า (มาตรา 52)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม