ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า (มาตรา 53)

Scroll to Top