ระเบียบกรมวิชาการเกษตร พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

เรื่องรายละเอียด
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนส่วนขยายพันธุ์พืชระหว่างประประเทศ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๔๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง หน้า ๗๙-๘๐ วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๔๒
รายละเอียด
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนส่วนขยายพันธุ์พืชระหว่างประประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๔๖) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๔๕ ง หน้า ๒๑-๒๓ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๔๖
รายละเอียด

Scroll to Top