ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ เกษตรกร และผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ“การเตรียมความพร้อมกรณีเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา UPOV1991 ในการเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP” ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียด

  • สาระสำคัญของความตกลง CPTPP ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช รายละเอียด
  • เอกสารมาทำความรู้จัก UPOV อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants หรือ UPOV) รายละเอียด
  • ข้อแตกต่างระหว่างอนุสัญญา UPOV1991 กับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ รายละเอียด

Scroll to Top