การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2560 – 2564)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี
การติดตามประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
แนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของกรมวิชาการเกษตร


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


คลิกเพื่อดูรายละเอียด