การป้องกันการทุจริต

บัญชีรายการเอกสารผลงาน (ฉบับรวบรวมใหม่ล่าสุด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต และคุณความดี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร ดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม และคุณความดี โดยได้จัดทำแผ่นข้อความเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรและผู้มาติดต่อราชการ มีค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนำไปติดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการได้อ่านเพื่อให้เกิดการซึมซับจนเกิดเป็นคุณธรรมประจำตนและองค์กร

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ และนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมวิชาการเกษตร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของกรมวิชาการเกษตร

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร