คู่มือการปฏิบัติงาน

 1. IDP    1    2    3  / แบบฟอร์ม IDP

 2. คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม และการเปลี่ยนตำแหน่ง
  คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม และการเปลี่ยนตำแหน่ง
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
  หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
  แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 และระดับ 2/หัวหน้า
  แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานสนับสนุน เพื่อปรับระดับชั้นงาน จากระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 และ 3/หัวหน้า ระดับ 4 และระดับ 4/หัวหน้า
  แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานช่าง เพื่อปรับระดับชั้นงาน จากระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 และ 3/หัวหน้า ระดับ 4 และระดับ 4/หัวหน้า
  แบบ ลปจ.1

 3. คู่มือโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 4.0) (การบริหารผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน)

 4. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)

 5. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่าน ระบบ e-Filing

 6. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมวิชาการเกษตร