คู่มือ

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม และการเปลี่ยนตำแหน่ง

  1. คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม และการเปลี่ยนตำแหน่ง
  2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
  3. หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
  4. แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 และระดับ 2/หัวหน้า
  5. แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานสนับสนุน เพื่อปรับระดับชั้นงาน จากระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 และ 3/หัวหน้า ระดับ 4 และระดับ 4/หัวหน้า
  6. แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานช่าง เพื่อปรับระดับชั้นงาน จากระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 และ 3/หัวหน้า ระดับ 4 และระดับ 4/หัวหน้า
  7. แบบฟอร์มการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
  8. แบบ ลปจ.1