คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือ

 1. การประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 2. การประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการ
 3. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 4. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
 5. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 6. การย้ายข้าราชการ การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
 7. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 8. การขอหนังสือผ่านสิทธิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
 9. การขอหนังสือผ่านสิทธิ ธนาคารกรุงไทย
 10. การขอหนังสือผ่านสิทธิ ธนาคารออมสิน
 11. การขอหนังสือผ่านสิทธิการขอพระราชทานเพลิงศพ

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

 1. แบบฟอร์ม  1
 2. แบบฟอร์ม  2 
 3. แบบฟอร์ม  3 
 4. แบบฟอร์ม  IDP 

คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม และการเปลี่ยนตำแหน่ง

 1. คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม และการเปลี่ยนตำแหน่ง
 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
 3. หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 4. แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 และระดับ 2/หัวหน้า
 5. แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานสนับสนุน เพื่อปรับระดับชั้นงาน จากระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 และ 3/หัวหน้า ระดับ 4 และระดับ 4/หัวหน้า
 6. แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานช่าง เพื่อปรับระดับชั้นงาน จากระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 และ 3/หัวหน้า ระดับ 4 และระดับ 4/หัวหน้า
 7. แบบฟอร์มการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
 8. แบบ ลปจ.1

คู่มือโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 4.0) (การบริหารผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน)

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐและสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่าน ระบบ e-Filing

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมวิชาการเกษตร

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล