สวพ. 8 จัดประชุมชี้แจง กรอบจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางถ่ายทอดตัวชี้วัด จาก สวพ.8 สู่หน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

ผอ.สวพ.8 ต้อนรับและติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more