สวพ.8 เข้าร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เข้าร่วมพฺิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

โดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายความเคารพต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา 904 วปร. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา