พิธีถวายราชสดุดีเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ.2563 ณ สถานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ตึกกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา