ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

การปลูกถั่วเหลืองในวิกฤติภัยแล้ง