การประชุมแถลงผลงานวิจัยปี 2564

วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จัดประชุมแถลงผลงานวิจัย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้าย และพืชไร่เศรษฐกิจอื่นๆ ประจำปี

Read more

อบรมความรู้พื้นฐานการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงและไร

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.ปริญญา สีบุญเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จัดให้มีการอบรมความรู้พื้นฐานการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและไร ให้กับนักวิชาการเกษตร พนักงานราชการ

Read more

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฝ้ายเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 1-2 กันยายน 2563 กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยพันธุ์ฝ้าย เยี่ยมชมแปลงทดลองการปรับปรุงพันธุ์ฝ้าย โดยมี ดร.ปริญญา สีบุญเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

Read more

การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมคิด พันธุ์ดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลตากฟ้าและสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช

Read more

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ โครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี ตำบลตากฟ้า

Read more