ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (18 ตำแหน่ง)