สวพ.8 ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการตลาดผลไม้ในพื้นที่ชายแดนใต้และแนวทางการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและผลไม้เพื่อการส่งออก

วันที่​ 29​ มีนาคม​

Read more

ประชุมหารือ เรื่อง การจัดการสินค้าลำใยส่งออกตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน ของประเทศคู่ค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงผู้ส่งออกในภาคใต้

วันที่ 16 มีนาคม 256

Read more

สวพ.8 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร​ในการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการ​ GAP​ พืช​ ในเขตจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่​ 1/2564​

วันที่​ 2​ กุมภาพันธ

Read more