คณะเจ้าหน้าที่จาก สถาบันอารักขาพืชและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สวพ.8

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ.8 ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก สถาบันอารักขาพืชและสิ่งแวดล้อม (Environment & Plant Protection Institute), สถาบันวิจัยเกษตรเขตร้อน (Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านโรคและแมลงในยางพารา มะม่วง และพืชเขตร้อนของไทยในภาคใต้ โดยจะร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ในด้านงานวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและหารือการแลกเปลี่ยนบุคลากร ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สวพ.8 จ.สงขลา