สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดประชุมคุณะอนุกรรมการบริหารโครงการพิเศษในพื้นที่ สวพ.8 จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดประชุมคุณะอนุกรรมการบริหารโครงการพิเศษในพื้นที่ สวพ.8 จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 โดย ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ.สวพ.8 เป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่ กปร. กรมวิชาการเกษตร คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพิเศษในพื้นที่ สวพ.8 จังหวัดสงขลา ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีการเสนอผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ในรูปแบบ power Point โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุม สวพ.8 จังหวัดสงขลา