ฝึกอบรม “เทคนิคการคัดเกรดเมล็ดกาแฟทางกายภาพ”

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ห้องปฏิบัติกายภาพประสาทสัมผัส กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ได้จัดฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการคัดเกรดเมล็ดกาแฟทางกายภาพ” ภายใต้โครงการ “การจัดลำดับชั้นคุณภาพเมล็ดกาแฟทางกายภาพ” ผ่านช่องทางออนไลน์ ( Video Zoom) ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและร่วมรับฟังบรรยาย โดยมีนางสุภาภรณ์ เหลืองไพบูลย์ศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และทีมงาน ได้แก่ นายเสถียร หล่อทอง นายทวีศักดิ์ ทองงามดี นางพรรษมน หล่อทอง และนายนุกูลกิจ วิศวเดโชชัย รวมถึงวิทยากรรับเชิญ นางสาวอารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย จากกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ในการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลกาแฟเพื่อการแปรรูป ข้อบกพร่องหลักในเมล็ดกาแฟและมาตรฐานการตรวจสอบ และเทคนิคการคัดเกรดเมล็ดกาแฟทางกายภาพ พร้อมได้ส่งมอบชุดเผยแพร่เทคโนโลยีกระดานคัดเกรดและโปสเตอร์ข้อบกพร่องหลักในเมล็ดกาแฟ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

          การฝึกอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร รวมถึงนักวิชาการจากหน่วยงานอื่นที่สนใจ ได้แก่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รวมกลุ่มเป้าหมายและผู้ใจเข้าเข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งหมด 54 ท่าน