ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)

มีหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป